Verzekering

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering/ excedent resp. secundaire WA-verzekering De NBV heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met Interpolis. Schade die wordt veroorzaakt door de NBV, door een van haar onderdelen (groepen, afdelingen) of door haar leden in de uitoefening van een taak voor de vereniging of haar onderdelen, valt onder deze verzekering. Verzekerd is een bedrag van € 1.250.000 per aanspraak met een maximum van € 2.500.000 per jaar. Er geldt een eigen risico van € 110,- per zaakschade. Aan deze verzekering is een excedent- resp. secundaire WA-verzekering zijn gekoppeld. Deze clausule houdt in dat ook schade die door een individueel lid buiten verenigingsverband veroorzaakt wordt, onder die verzekering valt voor zover die schade tenminste niet gedekt wordt door de eigen WA-verzekering van dat lid.

Iedere imker moet een eigen WA-verzekering hebben Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat iedere imker er dus voor moet zorgen dat hij een normale WA-verzekering als particulier heeft afgesloten met een dekking van ten minste € 500.000,- per schadegeval, en dat hij niet zelf bij het sluiten van die WA-verzekering de schade die hij als imker veroorzaakt, van die dekking heeft uitgesloten of beperkt.
Accident binnen 3 etmalen melden Ook wordt de noodzaak benadrukt om ingeval van een accident zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie etmalen na de aansprakelijkstelling door een derde, dit te melden aan het secretariaat van de vereniging, teneinde de kans op verval van een recht op vergoeding te voorkomen. (mei 2010, vervangt tekst van juli 2009)

 

Contactgegevens

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:
Wim de Kleine, Westereind 4,7754 MD Wachtum,
tel: 0524 - 551636
e-mail: wimwiek@home.nl

Secretaris:
Henk Eising, Alpenkraai 12, 7827 JJ Emmen,
tel: 0591 - 632198
e-mail: nbvemmen@gmail.com

Penningmeester:
Martin Drost
Ravelijn 10 7823 TD Emmen
tel. 06 18078108
e-mail penningmeester: pm.nbv.emmen@ziggo.nl
e-mail privé: smdrost@ziggo.nl

Bestuurslid:
Hans de Man, Klipper 3,
7833 DR Nieuw-Amsterdam, tel. 0591-554423
e-mail: familiedeman@hotmail.com

Bestuurslid:
Herman Sulmann
Langestraat 212
7891 GN Klazienaveen
tel. 0591 315165
e-mail: jhsulmann@hotmail.com
nbvemmen@gmail.com
Bekijk de website